เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้5,811
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)47,131
ทั้งหมด 266,551

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ฐานข้อมูลคนพิการเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview22
ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview22

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ ตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 (รายนายพิเชต ตุ่มแก้ว บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 3)
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 (รายนางสาวรจนา เป้าปิด บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 7)
สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
กองการศึกษาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
08 ธ.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว 21136 , 21138 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอละการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งคณะอนุุกรรมการพิจารณาอุทธรณืและการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล
08 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว469 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
08 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว468 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
06 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว 20976 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์
06 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว20988 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ....
06 ธ.ค. 2566
ที่ สน0023.5/21010 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่1(เพิ่มเติม)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ