เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 1448
เดือนนี้6,487
ทั้งหมด242,930

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบธนาคารขยะ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview19

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถ่ายภาพการสวมใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ "ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
จัดงานวันครูท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายกานต์ กาญจนวงศกุล นายอำเภออากาศอำนวย ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร...
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
27 ม.ค. 2566
ที่ สน 0023.5/ว1496 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดสรรศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)
27 ม.ค. 2566
ที่ สน 0023.5/ว1506 ลงวันที่ 27มกราคม 2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566)
27 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว1507 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1
27 ม.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว1515 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่”
26 ม.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง สำรวจความเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
26 ม.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่ใงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
30/01/2566
30/01/2566
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
กพส.
27/01/2566
30/01/2566
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กสว.
30/01/2566
30/01/2566
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
27/01/2566
30/01/2566
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
กสธ.
27/01/2566
30/01/2566
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
27/01/2566
30/01/2566
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ