messager
 
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 44
เดือนนี้1,890
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)49,716
ทั้งหมด 280,000

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์...
ร่วมงานวันวิสาขบูชาสกลนครปี2567
โครงการประเพณีีวันสงกรานต์
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดโครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จัดงาน MOI Waste BanK Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview31

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
21 มิ.ย. 2567
ที่ สน0023.5/ว160 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร
20 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว11896ลงวันที่20มิถุนายน2567 เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่๕รุ่นที่๒๓-๒๔
20 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว159ลงวันที่20มิถุนายน2567 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัทฤิทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0
20 มิ.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว11924 ลว. 20 มิ.ย. 67 เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม อถล. และคัดเลือก คกก.เครือข่าย อถล.
19 มิ.ย. 2567
ที่ สน 0023.6/ว 11735 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. ...ที่ออก ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
19 มิ.ย. 2567
ที่ สน 0023.5/ว158 ลงวันที่ 19มิถุนายน 2567 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ