ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย (บ่อเดิม) และขุดลอกบ่อขยะใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง