call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview46 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสมเกียรติ ศรีระวงค์ ด้านหลังบ้านนายเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
photo ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองจอก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๒ ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129