เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 39
เดือนนี้5,811
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)47,131
ทั้งหมด 266,551

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : pageview19
แบบรายงาน มฝ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : pageview12
คู่มือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : pageview14

camera_alt ภาพกิจกรรม
สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
กองการศึกษาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
วันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาปี 2566
คณะกรรมการฯประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
โครงการกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. 2566 (รายนางคำ พรมวงษา บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 9 บ้านสามัคคี)
ประชุมพนักงานเทศบาล ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
29 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ท สน 0023.3/ว 16885 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
29 ก.ย. 2566
ด่ทวนที่สุด ที่ สน 0023.6/ ว358 ลงวันที่ 29กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
29 ก.ย. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๙๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
29 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 17004 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
29 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/17009 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนบสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
28 ก.ย. 2566
ที่ สน0023.5/ว16748 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่มเติมครั้งที่ ๒)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ