call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( แก้ไขเพิ่มเติม) และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันคริสตมาส ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 19 |
photo การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 563