เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นางดวงใจ บุญชาญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 08-9279-5649
นายสุทธิรักษ์ สิงห์ทองไชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
โทร : -
นางลัดดา สำราญบึงแก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนวลละออง สำรองพันธ์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นางวิภาดา จุฬารมย์
ครู ศพด.บ้านดอนทอย-หนองสนุก
นางอำนวย คิดโสดา
ครู ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมย์
นายธีระพร สุขะ
ครู ศพด.บ้านโนนจำปา
นางคนึงนิจ ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านหนองสามขา
นางสาวเพ็ญโสภา เคนไชยวงค์
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นายธนศิลป์ เปาวนา
ครู ศพด.บ้านนาดอกไม้
นางสุดารัตน์ ดรุณพันธ์
ครู ศพด.บ้านหนองผือ
นางสาว นิดา แก้วศรีไตร
ครู ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
นางสายทอง แก้วบัวสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอนทอย - หนองสนุก
นายธวัชชัย พรหมแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายประเสริฐ พรห์มแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร พรมจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองผือ
นางสาวสุนิสา ไถนาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผือ
นางสาวไฉไล บุรีวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนจำปา
นางนภาลัย เกษามา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นายเตือนจิตร ไตรวงค์ย้อย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างภิรมย์
นางนงลักษ์ แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหนองสามขา
นางสาวนันทิยา สารเนตร
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ ไชยราช
คนงานทั่วไป
นางดวงแก้ว พรหมแสง
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวศิริรัตน์ คิดโสดา
จ้างเหมาดูแลเด็ก
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยปัญหา
จ้างเหมาบริการ