call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box กองคลัง
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-2474-2442
นางมารศรี บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06-2474-2442
นายสงกรานต์ จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายสงกรานต์ จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางกุสุมาศ บุญชาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-9566-9265
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-9566-9265
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 08-7228-7935
นางสาวภัทรา สำรองพันธ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 08-7228-7935
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 09-3478-2425
นางสาวนวพร คิดโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 09-3478-2425
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124