call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box คณะผู้บริหาร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายธนภัทร คิดโสดา
รองนายกเทศมนตรี คนที่1
โทร : 098-2109580
นายธนภัทร คิดโสดา
รองนายกเทศมนตรี คนที่1
โทร : 098-2109580
นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงค์
รองนายกเทศมนตรี คนที่2
โทร : 098-2423423
นายเกรียงศักดิ์ เคนไชยวงค์
รองนายกเทศมนตรี คนที่2
โทร : 098-2423423
นายทรงเดช ไตรวงค์ย้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 064-5566225
นายทรงเดช ไตรวงค์ย้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 064-5566225
นายคำพูน ไตรจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 096-3626981
นายคำพูน ไตรจันทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 096-3626981
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 0933255861
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 0933255861
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195