call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 09-3425-7676
นางสาวละอองดาว นาโควงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 09-3425-7676
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกรชำนาญการ
โทร : 08-7235-7790
นายทวี ศรีสูงเนิน
นิติกรชำนาญการ

โทร : 08-7235-7790
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 08-7234-7740
นางสาวจิรัชยาพร มีธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 08-7234-7740
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 08-3360-0279
นางสาวธัญชนก คำชนะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

โทร : 08-3360-0279
นางสาวนิลุบล วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 09-5879-9784
นางสาวนิลุบล วุฒิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร : 09-5879-9784
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
ว่าง
นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 08-0191-9798
นางสุดารัตน์ ทองส่งโสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 08-0191-9798
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรชำนาญงาน
จ.ส.ท.วิวัฒน์ ไอยะไกรษร
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรชำนาญงาน
นายสมภพ เทียนลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 09-2813-5463
นายสมภพ เทียนลา
เจ้าหน้าที่ป้องกันแะบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

โทร : 09-2813-5463
นายปัจจัย คุณบุราณ
พนักงานขับรถยนต์
นายปัจจัย คุณบุราณ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นายสมยศ นามธิราช
ยาม
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 08-3363-0199
นางสาวเนตรนภา อัตศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

โทร : 08-3363-0199
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงาน
โทร : 09-9885-8397
นางสาวอังคณา เจริญชัย
คนงาน

โทร : 09-9885-8397
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงาน
นายธวัตร์ แก้วฝ่าย
คนงาน
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงาน
นางสาวศันสนีย์ กวานปรัชชา
คนงาน
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายสุระพล บุญชาญ
นักการภารโรง
นายอุบล คำเกษ
คนตกแต่งสวน
นายอุบล คำเกษ
คนตกแต่งสวน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงาน
นายธุระกิจ คุณบุราณ
คนงาน
นายยอด แก้วฝ่าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายยอด แก้วฝ่าย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายนนทวัฒน์ บุญรักษา
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
นายไชยณรงค์ สิงคาม
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164