messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือ การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 51
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 118
คู่มือ ประเมิน ITA Manual 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็บบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 64
คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปและเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 40
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือการลาของพนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 162
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 167
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2