call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการขยายเขยท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอยสายบ้านนายบุญเผ็ง - บ้านนางกลมรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 สายบ้านนายมาศ - บ้านนายบุญเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย (บ่อเดิม) และขุดลอกบ่อขยะใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง บ้านดอนทอยหมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง จำนวน 51 ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(ปั๊มน้ำ) รหัส 005-58-41006,055-63-0009,022-63-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ตู็เหล็ก 2 บานเปิด, ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา รหัส 4248-58-0003-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต ยี่ห้อ KANTO ขนาดรุ่น 14,16,18 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนทอย-บ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 -4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนทอย - หนองผือ หมู่ที่ 3-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะระดับ 3-6, โต๊ะระดับ 7-9, เก้าอี้ Sbl รุ่น 017 สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 24,000 บีทียู Inverter พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต สีเขียวสด จำนวน 5 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต สีเขียวสด จำนวน 5 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะสำหรับหมู่ 9 ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้ง(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)รายละอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นซ์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้ง(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed เหมาถ่ายเอกสาร-เข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน( หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp MX-M469 จำนวน 1 กล่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน( กระดาษ A 4 จำนวน 50 รีม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาสามัคคี ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามขา ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอย-หนองสนุก ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้ ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างภิรมณ์ ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางทองใคร สุขะ - บ้านนายตึ๋ง แก้วฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำไดโว่แบบจุ่ม รหัส 055-58-410004, 055-58-410005 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ( เครื่องตัดคอนกรีต ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการงานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายข้างวัดสว่างภิรมณ์ ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 180 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
1631034000 ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175