เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีมีเหตุผลจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนังงานจ้าง (ฉบับที่๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๖,๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๕,๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3