เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีมีเหตุผลจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนังงานจ้าง (ฉบับที่๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๖,๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่๕,๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมพพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3