call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัยต้านภัยโควิด 19
รายละเอียด : ระยะเวลาดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัยต้านภัยโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ - วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 บ้านดอนทอย – หนองสนุก หมู่ที่ 3 , 6 ณ ศาลาวัดนักบุญยอแซฟบ้านดอนทอย – บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 - วันอังคารที่ 6 ก.ค. 2564 บ้านถ้ำเต่า – โนนจำปา หมู่ที่ 1 , 2 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 - วันพุธที่ 7 ก.ค. 2564 บ้านสามัคคี – โนนจำปา หมู่ที่ 9 , 10 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 - วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 , 8 ณ ศาลาวัดบัวระพา หมู่ที่ 5 - วันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564 บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 7 ณ ศาลาวัดสว่างแจ้ง หมู่ที่ 7 - วันพุธที่ 14 ก.ค. 2564 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ณ ศาลาวัดยอดแก้ว หมู่ที่ 4
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214